Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Huishoudelijk Reglement

versie 28 september 2010

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING OUDERCOMMISSIE

R.K.B.S. TITUS BRANDSMA SCHOOL MIDDENMEER

Versie d.d. 28 september 2010

alle voorgaande versies komen hiermee te vervallen

Artikel 1

Begripsbepaling

Dit reglement verstaat onder:

Wet: de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO);

School: R.K.B.S. Titus Brandsma

Schoolleiding: directeur R.K.B.S. Titus Brandsma of diens plaatsvervanger

Medezeggenschapsraad: de medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 4 van

de Wet;

Oudercommissie (O.C.): de vereniging die de naam draagt Oudercommissie van

R.K.B.S. Titus Brandsma

Bestuur: dagelijks bestuur + bestuursleden;

Klassenouder: de overige bestuursleden die geen zitting hebben in het dagelijks

bestuur;

Ouders: ouders, voogden, verzorgers van de bij de op school ingeschreven

leerlingen;

Groep: de kinderen die zich in een (1) leslokaal bevinden o.l.v. een (1) leerkracht;

Artikel 2

Bestuur

Er wordt naar gestreefd dat er evenveel bestuursleden in het bestuur zitting hebben als het

aantal groepen dat aan de school is verbonden.

De voorzitter vormt tezamen met de secretaris en penningmeester het dagelijks bestuur. Het

dagelijks bestuur heeft geen functie als klassenouder.

– Uit een gezin of uit welke andere leefgemeenschap dan ook kan niet meer dan één

persoon lid van de oudercommissie of een andere functie hebben binnen

schoolverband;

– Er wordt naar gestreefd dat een klassenouder de groep vertegenwoordigt van

zijn/haar kind;

– Werving van klassenouders geschiedt in de groep waar de betreffende functie

vacant is;

– Werving van het dagelijks bestuur geschiedt onder alle leden van de vereniging;

– Functieveranderingen van bestuursleden zijn tijdens de zittingsperiode in onderling

overleg mogelijk;

– De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een bestuurslid zijn niet

Huishoudelijk Reglement

versie 28 september 2010

2

Artikel 3

Klassenouder

Taken van de klassenouder:

a. Actie ondernemen bij verjaardag, jubileum, ziekte, zwangerschap, afscheid van

een leerkracht;

b. Een luisterend oor zijn voor de ouders van de betrokken groep en eventueel deze

ouders doorverwijzen naar de groepsleerkracht en of de directeur. Slechts

groepsgerelateerde onderwerpen worden besproken in de bestuursvergadering.

c. De belangen van de school / groep uitdragen naar de ouders;

d. Meehelpen bij het organiseren van groepsgebonden activiteiten;

Artikel 4

Verkiezing bestuur

a. Indien bestuursleden tijdens de zittingsperiode hun rol als bestuurslid niet meer

kunnen vervullen, behoudt het bestuur zich het recht voor om tussentijds nieuwe

kandidaten te werven voor deze positie. Dit vindt plaats middels een wervingsbrief:

1. voor een klassenouder in de betreffende groep;

2. voor het dagelijks bestuur binnen de gehele vereniging.

b. Bij aanmelding van meerdere kandidaten voor de betreffende functie zal middels een

stemming binnen de vereniging een (1) ad interim bestuurslid worden benoemd.

c. Het door de vereniging gekozen ad interim bestuurslid zal tijdens de Algemene

Ledenvergadering officieel worden voorgedragen als kandidaat bestuurslid;

d. Ad interim bestuursleden hebben geen bevoegdheden en geen verantwoordelijkheden.

(zie de Akte van Oprichting d.d. 31.12.2009 ).

e. Bestuursleden die tijdens de zittingsperiode hun functie neerleggen worden in overleg

met het bestuur van hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden ontheven. De

gemaakte afspraken hieromtrent worden schriftelijk bevestigd door het bestuur.

Artikel 5

Vergaderingen

a. De oudercommissie vergadert als regel één maal per twee maanden en voorts:

– als het dagelijks bestuur het nodig acht

– als ten minste drie leden erom verzoeken

b. De voorzitter van de oudercommissie leidt de vergadering en tekent met de secretaris

de notulen, nadat deze door de oudercommissie zijn goedgekeurd.

c. Van elke vergadering van de oudercommissie wordt door de secretaris een verslag

gemaakt. Het verslag is pas na inhoudelijke en tekstuele goedkeuring voor derden

(team, ouders, MR) op aanvraag beschikbaar.

d. Tenzij de oudercommissie anders besluit, zijn de vergaderingen van de

oudercommissie openbaar.

e. Tijdens de laatste vergadering van het lopende schooljaar worden de vergaderdata

voor het komende schooljaar vastgesteld inclusief de datum voor de algemene

ledenvergadering. Tijdens de eerste vergadering worden de activiteiten verdeeld en

data vastgelegd.

f. De schoolleiding dient aanwezig te zijn bij de onder punt 5b genoemde vergaderingen.

Huishoudelijk Reglement

versie 28 september 2010

3

Artikel 6

Medezeggenschapsraad

Het dagelijks bestuur ontvangt van de MR een samenvatting van de notulen van de openbare

vergaderingen. De voorzitter zal desgewenst de MR uitnodigen om een toelichting te geven

bij deze notulen. Namens de OC kan een lid van het dagelijks bestuur de openbare

vergadering van de MR bijwonen.

Artikel 7

De voorzitter van de OC heeft jaarlijks één of meerdere keren overleg met de directeur en de

voorzitter van de MR. Tijdens dit overleg wordt het functioneren van alle geledingen

besproken. Dit heeft als doel om de onderlinge relatie open en goed te houden.

Aldus vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Oudercommissie van de

Titus Brandsma school d.d.

Middenmeer, 28 september 2010

Voorzitter Oudercommissie B. Vendrig

Secretaris Oudercommissie M. van Dijk-Edcius