Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png

Medezeggenschapsreglement voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad primair onderwijs basisscholen en of speciale scholen voor basisonderwijs. Dit is het reglement van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van alle onder het bevoegd gezag staande scholen voor primair onderwijs,
r.k.b.s. St. Joseph Burgerbrug r.k.b.s H. Henricus
r.k.b.s. St. Jan r.k.b.s De Windwijzer
r.k.b.s. Don Bosco r.k.b.s. De Vogelweid
r.k.b.s. De Drietand r.k.b.s. Titus Brandsma
r.k.b.s. St. Aloysius r.k.b.s. De Rank
r.k.b.s. De Vlieberg r.k.b.s De Hofstee
r.k.b.s. De Spoorbuurt r.k.b.s St. Jozef ’t Zand
i.c.b.s. De Trimaran i.c.b.s. De Kameleon
r.k.b.s. St Jozef Den Burg r.k.b.s. De Marinx
r.k.b.s. St. Antonius

Paragraaf 1 Algemeen
Artikel 1 Begripsbepaling
Dit reglement verstaat onder:
a. de wet: de Wet medezeggenschap op scholen (Stb.2006,658);
b. St. Sarkon;
c. medezeggenschapsraad: de medezeggenschapsraad als bedoeld in
artikel 3 van de wet;
d. zie bovengenoemde scholen;
e. leerlingen: leerlingen in de zin van de Wet op het primair onderwijs;
f. ouders: de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen;
g. schoolleiding: de directeur en adjunct-directeur, bedoeld in de Wet op het
primair onderwijs;
h. personeel: het personeel dat in dienst is dan wel ten minste 6 maanden te
werk gesteld is zonder benoeming bij het bevoegd gezag en dat werkzaam
is op de school;
i. geleding: de afzonderlijke groepen van leden, bedoeld in artikel 3, derde
lid van de wet.

Paragraaf 2 Medezeggenschap
Artikel 2 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
1. Er is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
2. In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is elke medezeggenschapsraad vertegenwoordigd.
3. De leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad worden door gekozen de leden van de medezeggenschapsraden.

Artikel 3 Omvang en samenstelling gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit aantal leden van wie:
a. acht leden door de personeelsgeledingen van de medezeggenschapsraden
worden gekozen; en
b. acht leden door de oudergeledingen van de medezeggenschapsraden worden
gekozen.

Artikel 4 Onverenigbaarheden
1. Personen die deel uitmaken van het bevoegd gezag kunnen geen zitting nemen in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
2. Een personeelslid dat is opgedragen om namens het bevoegd gezag op te treden in besprekingen met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad kan niet tevens lid zijn van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Artikel 5 Zittingsduur
1. Een lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft zitting voor een periode drie jaar.
2. Een lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad treedt na zijn zittingsperiode af en is terstond herkiesbaar.
3. Een lid dat ter vervulling van een tussentijdse vacature is aangewezen of verkozen, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is aangewezen of verkozen, zou moeten aftreden.
4. Behalve door periodieke aftreding eindigt het lidmaatschap van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad:
a. door overlijden;
b. door opzegging door het lid;
c. door ondercuratelestelling;
d. zodra een lid geen deel meer uitmaakt van de geleding waardoor hij is
gekozen.

Paragraaf 3 De VerkiezingArtikel 6 Organisatie verkiezingen
1. De leiding van de verkiezing van de leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad berust bij de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De organisatie daarvan kan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad opdragen aan een verkiezingscommissie.
2. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bepaalt de samenstelling, werkwijze, en de bevoegdheden van de verkiezingscommissie alsmede de wijze waarop over bezwaren inzake besluiten van de verkiezingscommissie wordt beslist.

Artikel 7 Datum verkiezingen
1. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bepaalt voor welke datum de verkiezing door de leden van de desbetreffende afzonderlijke medezeggenschapsraden moet hebben plaatsgevonden.
2. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad stelt het bevoegd gezag, de betrokken medezeggenschapsraden, de ouders en het personeel in kennis van het in het eerste lid genoemde tijdstip.

Artikel 8 Verkiesbare en kiesgerechtigde personen
Zij die op de dag van de kandidaatstelling deel uitmaken van het personeel of ouder zijn, zijn kiesgerechtigd en verkiesbaar tot lid van de medezeggenschapsraad.

Artikel 9 Bekendmaking verkiesbare en kiesgerechtigde personen
De medezeggenschapsraad stelt uiterlijk binnen twee weken voor de verkiezingen een lijst vast van de personen die kiesgerechtigd en verkiesbaar zijn. Deze lijst wordt aan de ouders en het personeel bekend gemaakt onder vermelding van de mogelijkheid zich kandidaat te stellen, alsmede van de daarvoor gestelde termijn.

Artikel 10 Onvoldoende kandidaten
1. Indien uit de ouders en het personeel niet meer kandidaten zijn gesteld dan er zetels in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor de geleding van de desbetreffende medezeggenschapsraad zijn, vindt voor die geleding geen verkiezing plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen.
2. De medezeggenschapsraad stelt het bevoegd gezag, de geledingen en de betrokken kandidaten daarvan tijdig vóór de verkiezingsdatum in kennis.

Artikel 11 Verkiezing
De verkiezing vindt plaats bij geheime, schriftelijke stemming.

Artikel 12 Stemming; volmacht
1. Een kiesgerechtigde brengt ten hoogste evenveel stemmen uit als er zetels voor zijn geleding in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn. Op een kandidaat kan slechts één stem worden uitgebracht.
2. Een kiesgerechtigde kan bij schriftelijke volmacht met overgave van zijn stembiljet een ander, die tot dezelfde geleding behoort, zijn stem laten uitbrengen. Een kiesgerechtigde kan voor ten hoogste één andere kiesgerechtigde bij volmacht een stem uitbrengen.

Artikel 13 Uitslag verkiezingen
1. Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Indien er voor de laatste te bezetten zetel meer kandidaten zijn, die een gelijk aantal stemmen op zich verenigd hebben, beslist tussen hen het lot.
2. De uitslag van de verkiezingen wordt door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vastgesteld en schriftelijk bekendgemaakt aan het bevoegd gezag, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de overige betrokken medezeggenschapsraden, de geledingen en de betrokken kandidaten.

Artikel 14 Tussentijdse vacature
1. In geval van een tussentijdse vacature wijst de betrokken medezeggenschapsraad tot opvolger van het betrokken lid aan de kandidaat uit de desbetreffende geleding die blijkens de vastgestelde uitslag, bedoeld in artikel 13, tweede lid, daarvoor als eerste in aanmerking komt.
2. De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad doet van deze aanwijzing mededeling aan het bevoegd gezag, de geledingen en de betrokken kandidaat.
3. Indien uit de ouders en het personeel minder kandidaten zijn gesteld dan er zetels in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor die geleding zijn of indien er geen opvolger als bedoeld in het eerste lid aanwezig is, kan in de vacature(s) voorzien worden door het houden van een tussentijdse verkiezing. In dat geval zijn de artikelen 6 t/m 13 van overeenkomstige toepassing.

Paragraaf 4 Algemene taken en bevoegdheden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
Artikel 15 Overleg met bevoegd gezag
1. Het bevoegd gezag en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad komen bijeen, indien daarom onder opgave van redenen wordt verzocht door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, een geleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad of het bevoegd gezag.
2. Indien tweederde deel van de leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de meerderheid van elke geleding dat wensen, voert het bevoegd gezag de in het eerste lid bedoelde bespreking met elke geleding afzonderlijk.

Artikel 16 Initiatief bevoegdheid gemeenschappelijk medezeggenschapsraad
1. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de algemene gang van zaken in alle scholen of de meerderheid van de scholen vallend onder één onderwijswet betreft. Hij is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.
2. Het bevoegd gezag brengt op deze voorstellen, binnen drie maanden een schriftelijke, met redenen omklede reactie uit aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Alvorens over te gaan tot het uitbrengen van deze reactie, stelt het bevoegd gezag de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad ten minste eenmaal in de gelegenheid met hem overleg te voeren over de voorstellen van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
3. Indien tweederde deel van de leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de meerderheid van elke geleding dat wensen, voert het bevoegd gezag de in het eerste lid bedoelde bespreking en overleg met elke geleding afzonderlijk.

Artikel 17 Openheid, onderling overleg en gelijke behandeling
1. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in de scholen.
2. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad waakt voorts in de scholen in het algemeen tegen discriminatie op welke grond dan ook en bevordert gelijke behandeling in gelijke gevallen en in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de inschakeling van gehandicapten en allochtone werknemers.
3. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad doet aan alle bij de scholen betrokkenen schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden en stelt de geledingen in de gelegenheid om over aangelegenheden die de betrokken geleding in het bijzonder aangaan met hem overleg te voeren.

Artikel 18 Informatieverstrekking
1. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad ontvangt van het bevoegd gezag, al dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft.
2. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad ontvangt in elk geval:
a. jaarlijks de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel,
organisatorisch en onderwijskundig gebied;
b. jaarlijks voor 1 mei informatie over de berekening die ten grondslag ligt
aan de middelen uit ’s Rijks kas die worden toegerekend aan het
bevoegd gezag;
c. jaarlijks voor 1 juli een jaarverslag als bedoeld in artikel 171 van de Wet
op het primair onderwijs;
d. de uitgangspunten die het bevoegd gezag hanteert bij de uitoefening van
zijn bevoegdheden;
e. terstond informatie over elk oordeel van de klachtencommissie, bedoeld
in artikel 14 van de Wet op het primair onderwijs, waarbij de commissie
een klacht gegrond heeft geoordeeld en over de eventuele maatregelen
die het bevoegd gezag naar aanleiding van dat oordeel zal nemen, een
en ander met inachtneming van de privacy van het personeel, ouders en
leerlingen;
f. ten minste eenmaal per jaar schriftelijke gegevens over de hoogte en
inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per groep
van de in de school werkzame personen en de leden van het bevoegd
gezag waarbij inzichtelijk wordt gemaakt met welk percentage deze
arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken zich houden tot elkaar
en tot die van het voorafgaande jaar;
g. tenminste eenmaal per jaar schriftelijke gegevens over de hoogte en
inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken met het
orgaan van de rechtspersoon dat is belast met het toezicht op het
bevoegd gezag waarbij inzichtelijk wordt gemaakt met welk percentage
deze arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken zich houden tot
elkaar en tot die van het voorafgaande jaar;
h. aan het begin van het schooljaar schriftelijk de gegevens met betrekking
tot de samenstelling van het bevoegd gezag, de organisatie binnen de
school, het managementstatuut en de hoofdpunten van het reeds
vastgestelde beleid.
3. Indien het bevoegd gezag een voorstel voor advies of instemming voorlegt aan een geleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt dat voorstel gelijktijdig ter kennisneming aan de andere geleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad aangeboden. Daarbij verstrekt het bevoegd gezag de beweegredenen van het voorstel, alsmede de gevolgen die de uitwerking van het voorstel naar verwachting zal hebben voor het personeel, ouders en leerlingen en van de naar aanleiding daarvan genomen maatregelen.

Artikel 19 Jaarverslag
1. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad stelt jaarlijks een verslag van zijn
werkzaamheden in het afgelopen jaar vast en zendt dit verslag ter kennisneming
aan het bevoegd gezag, de betrokken medezeggenschapsraden, de schoolleiding,
het personeel en de ouders.
2. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad draagt er zorg voor dat het verslag
ten behoeve van belangstellenden op een algemeen toegankelijke plaats
op de scholen ter inzage wordt gelegd.

Artikel 20 Openbaarheid en geheimhouding
1. De vergadering van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is openbaar, tenzij over individuele personen wordt gesproken of de aard van een te behandelen zaak naar het oordeel van een derde van de leden zich daartegen verzet.
2. Indien bij een vergadering of een onderdeel daarvan een persoonlijk belang van een van de leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in het geding is, kan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad besluiten dat het betrokken lid aan die vergadering of dat onderdeel daarvan niet deelneemt. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad besluit dan tegelijkertijd dat de behandeling van de desbetreffende aangelegenheid in een besloten vergadering plaatsvindt.
3. De leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in hun hoedanigheid vernemen, ten aanzien waarvan het bevoegd gezag dan wel de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad hun geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij, in verband met opgelegde geheimhouding, het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. Het voornemen om geheimhouding op te leggen wordt zoveel mogelijk vóór de behandeling van de betrokken aangelegenheid meegedeeld.
4. Degene die de geheimhouding, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, oplegt, deelt daarbij tevens mede welke schriftelijke of mondelinge verstrekte gegevens onder de geheimhouding vallen en hoelang deze dient te duren, alsmede of er personen zijn ten aanzien van wie de geheimhouding niet in acht behoeft te worden genomen.
5. De plicht tot geheimhouding vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van de raad, noch door beëindiging van de band van de betrokkene met de school.

Paragraaf 5 Bijzondere bevoegdheden medezeggenschapsraad
Artikel 21 Instemmingsbevoegdheid gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor de door hem voorgenomen besluiten die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen met betrekking tot:
a. verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;b.
vaststelling of wijziging van het schoolplan dan wel het leerplan en het zorgplan;
b. vaststelling of wijziging van het schoolreglement;
c. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het verrichten door
ouders van ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de school en het
onderwijs;
d. vaststelling of wijziging van regels op het gebied van het veiligheids-, het
gezondheids- en welzijnsbeleid, voor zover niet behorend tot de bevoegdheid van
de personeelsgeleding;
e. de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen anders dan de
ouderbijdrage als bedoeld in artikel 24, onderdeel c van dit reglement en niet
gebaseerd op de onderwijswetgeving indien het bevoegd gezag daarbij
verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen binnen de schooltijden
respectievelijk het onderwijs en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd
onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven,
zullen worden geconfronteerd;
f. de vaststelling of wijziging van de voor de school geldende klachtenregeling;
g. overdracht van de school of van een onderdeel daarvan, respectievelijk fusie van de
school met een andere school, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter
zake.

Artikel 22 Adviesbevoegdheid gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt vooraf in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de door het bevoegd gezag voorgenomen besluiten van gemeenschappelijk belang voor alle scholen of een meerderheid van de scholen met betrekking tot:
a. vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor
de desbetreffende scholen, waaronder de voorgenomen bestemming van de
middelen die aan het bevoegd gezag ten behoeve van de scholen uit de openbare
kas zijn toegerekend of van anderen zijn ontvangen;
b. de criteria die worden toegepast bij de verdeling van deze middelen over
voorzieningen op bovenschools niveau en op schoolniveau;
c. de aanstelling of het ontslag van personeel dat is belast met managementtaken ten
behoeve van meer dan een school;
d. beëindiging, belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van de
school of van een belangrijk onderdeel daarvan, dan wel vaststelling of wijziging
van het beleid terzake;
e. het aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame samenwerking
met een andere instelling, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid terzake;
f. deelneming of beëindiging van deelneming aan een onderwijskundig project of
experiment, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid terzake;
g. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van de
school;
h. vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van aanstellings- of
ontslagbeleid voor zover die vaststelling of wijziging verband houdt met de
grondslag van de school of de wijziging daarvan;
i. aanstelling of ontslag van de schoolleiding;
j. vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding,
alsmede de vaststelling of wijziging van het managementstatuut;
l. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot toelating en verwijdering
van leerlingen;
m. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toelating van
studenten die elders in opleiding zijn voor een functie in het onderwijs;
n. regeling van de vakantie;
o. het oprichten van een centrale dienst;
p. nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school;
q. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het onderhoud van de
school;
r. vaststelling of wijziging van de wijze waarop de voorziening bedoeld in artikel 45,
tweede lid van Wet op het primair onderwijs wordt georganiseerd.

Artikel 23 Instemmingsbevoegdheid personeelsgeleding
Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van dat deel van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad dat uit het personeel is gekozen voor de door hem voorgenomen besluiten met betrekking tot de volgende gemeenschappelijke aangelegenheden:
a. vaststelling of wijziging van de samenstelling van de formatie van personeel dat is
benoemd of te werk gesteld zonder benoeming dat werkzaamheden verricht ten
behoeve van meer dan een school.
b. regeling van de gevolgen van het personeel van een aangelegenheid als hiervoor
bedoeld in artikel 22, onderdelen b, c , d en l;
c. vaststelling of wijziging van de samenstelling van de formatie;
d. vaststelling of wijziging van regels met betrekking tot de nascholing van het
personeel;
e. vaststelling of wijziging van een mogelijk werkreglement voor het personeel en van
de opzet en de inrichting van het werkoverleg, voor zover het besluit van algemene
gelding is voor alle of een gehele categorie van personeelsleden;
f. vaststelling of wijziging van de verlofregeling van het personeel;
g. vaststelling of wijziging van een arbeids- en rusttijdenregeling van het personeel;
h. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toekenning van
salarissen, toelagen en gratificaties aan het personeel;
i. vaststelling of wijziging van de taakverdeling respectievelijk de taakbelasting
binnen het personeel, de schoolleiding daaronder niet begrepen;
j. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot personeelsbeoordeling,
functiebeloning en functiedifferentiatie;
k. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het overdragen van de
bekostiging;
l. vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van de
arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het reïntegratiebeleid;
m. vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van het
bedrijfsmaatschappelijk werk;
n. vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en de
bescherming van persoonsgegevens van het personeel;
o. vaststelling of wijziging van een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of
geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of
prestaties van het personeel;
p. vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van het bevorderingsbeleid
of op het gebied van het aanstellings- en ontslagbeleid voor zover die vaststelling
of wijziging geen verband houdt met de grondslag van de school of de wijziging
daarvan;
q. vaststelling of wijziging van regels waarover partijen die een collectieve
arbeidsovereenkomst hebben gesloten, zijn overeen gekomen dat die regels of de
wijziging daarvan in het overleg tussen bevoegd gezag en het personeelsdeel van
de medezeggenschapsraad tot stand wordt gebracht;
r. vaststelling of wijziging van de regeling inzake de faciliteiten, voor zover die
betrekking heeft op het personeel.

Artikel 24 Instemmingsbevoegdheid oudergeleding
Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van dat deel van gemeenschappelijke medezeggenschapsraad dat uit de ouders is gekozen, voor de door hen voorgenomen besluiten van gemeenschappelijk belang voor alle scholen of de meerderheid van de scholen met betrekking tot de volgende aangelegenheden:
a. regeling van de gevolgen voor de ouders of leerlingen van een besluit met
betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in artikel 22, onder c, d, e, l;
b. verandering van de grondslag van de school of omzetting van de school of een
onderdeel daarvan, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid terzake;
c. de vaststelling of wijziging van de hoogte en vaststelling of wijziging van de
bestemming van de middelen die van ouders of leerlingen worden gevraagd zonder
dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat onderscheidenlijk zijn ontvangen op
grond van een overeenkomst die door de ouders is aangegaan;
d. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot voorzieningen ten
behoeve van de leerlingen;
e. vaststelling of wijziging van een mogelijk ouder- of leerlingenstatuut;
f. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang;
g. vaststelling van de schoolgids;
h. vaststelling van de onderwijstijd;
i. vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en de
bescherming van persoonsgegevens van ouders en leerlingen;
j. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot activiteiten die buiten de
voor de school geldende onderwijstijd worden georganiseerd onder
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag;
k. vaststelling of wijziging van het beleid ten aanzien van de uitwisseling van
informatie tussen bevoegd gezag en ouders;
l. vaststelling of wijziging van de faciliteitenregeling, zoals bedoeld in artikel 28 van
de wet, voor zover die betrekking heeft op ouders.

Artikel 25 Toepasselijkheid bijzondere bevoegdheden
1. De bevoegdheden op grond van de artikelen 21 tot en met 24, zijn niet van toepassing, voor zover:
a. de desbetreffende aangelegenheid voor de school reeds inhoudelijk is geregeld in een bij of krachtens wet gegeven voorschrift;
b. het betreft een aangelegenheid als bedoeld in artikel 38 van de Wet op het primair onderwijs voor zover het betrokken overleg niet besluit de aangelegenheid ter behandeling aan het personeelsdeel van de medezeggenschapsraad over te laten.
2. De bevoegdheden van het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door het personeel is gekozen, zijn niet van toepassing, voor zover de desbetreffende aangelegenheid voor de school reeds inhoudelijk is geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 26 Termijnen
1. Het bevoegd gezag stelt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad of die geleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die het aangaat een termijn van acht weken waarbinnen een schriftelijke standpunt uitgebracht dient te zijn over de voorgenomen besluiten met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in de artikelen 21 tot en met 24 van dit reglement.
2. De in het eerste lid bedoelde termijn kan door het bevoegd gezag per geval, op gemotiveerd verzoek van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad dan wel die geleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die het aangaat, worden verlengd.
3. Het bevoegd gezag deelt onverwijld schriftelijk mee of de termijn al dan niet wordt verlengd en indien nodig voor welke termijn de verlenging geldt.
4. Indien de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad dan wel de geleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die het aangaat, niet binnen de in het eerste lid bedoelde termijn advies uitbrengt dan wel geen uitsluitsel geeft over het al dan niet verlenen van instemming, kan het bevoegd gezag het voorgenomen besluit omzetten in een definitief besluit.

Paragraaf 6 Inrichting en werkwijze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Artikel 27 Verkiezing voorzitter en secretaris
1. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangende voorzitter en een secretaris.
2. De voorzitter, of bij diens verhindering de plaatsvervangende voorzitter, vertegenwoordigt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in rechte.

Artikel 28 Uitsluiting van leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
1. De leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad komen de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen na.
2. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad kan tot het oordeel komen, dat een lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad de in het eerste lid bedoelde verplichtingen niet nakomt, indien het betrokken lid;
a. hetzij ernstig nalatig is in het naleven van de bepalingen van de wet en
van het medezeggenschapsreglement;
b. hetzij de plicht tot geheimhouding schendt over gegevens waarvan hij het
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden;
c. hetzij een ernstige belemmering vormt voor het functioneren van de medezeggenschapsraad.
3. Ingeval van een oordeel als bedoeld in het tweede lid kan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad met een meerderheid van ten minste tweederde deel van het aantal leden besluiten het betreffende lid te wijzen op zijn verplichtingen dan wel het desbetreffende lid verzoeken zich terug te trekken als lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
4. Ingeval van een oordeel als bedoeld in het tweede lid kan de geleding, waaruit en waardoor het betrokken lid is gekozen, met een meerderheid van ten minste tweederde deel besluiten het lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad uit te sluiten van de werkzaamheden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor de duur van ten hoogste drie maanden.
5. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad pleegt ingeval van het in het tweede lid bedoelde oordeel en ingeval van een voornemen als bedoeld in het derde lid zoveel als mogelijk overleg met de geleding waardoor het betrokken lid is gekozen, rekeninghoudend met de vertrouwelijkheid van gegevens.
6. Een in het tweede lid bedoeld oordeel wordt schriftelijk aan het betrokken lid kenbaar gemaakt.
7. Een in het derde en vierde lid bedoeld besluit kan niet worden genomen, dan nadat het betrokken lid in de gelegenheid is gesteld schriftelijk kennis te nemen van de tegen hem ingebrachte bezwaren en tevens in de gelegenheid is gesteld zich daartegen te verweren, waarbij hij zich desgewenst kan doen bijstaan door een raadsman.
Artikel 29 Indienen agendapunten door personeel en ouders

1. Agenda wordt opgesteld door de secretaris van de GMR in overleg met de voorzitter evt. vice voorzitter en het bevoegd gezag en wordt tenminste twee weken voor de vergadering verstuurd.
2. Overige GMR-leden kunnen tot uiterlijk drie weken voor de geplande vergadering agendapunten indienen bij de secretaris.
Artikel 30 Raadplegen personeel en ouders

Indien gewenst kan de GMR personeel en ouders raadplegen binnen de gestelde reactietermijn.
Artikel 31 Huishoudelijk reglement
1. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad stelt, met nachtneming van de voorschriften van het medezeggenschapsreglement en de wet, een huishoudelijk reglement vast.
2. In het huishoudelijk reglement wordt in ieder geval geregeld:
a. de taakomschrijving van de voorzitter en secretaris;
b. de wijze van bijeenroepen van vergaderingen;
c. de wijze van opstellen van de agenda;
d. de wijze van besluitvorming;
e. het quorum wat vereist is om te kunnen vergaderen.
3. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zendt een afschrift van het huishoudelijk reglement aan het bevoegd gezag.

Paragraaf 7 Regeling (andere) geschillen

Artikel 32 Aansluiting geschillencommissie
De school is aangesloten bij de landelijke commissie voor geschillen.

Artikel 33 Andere geschillen

Bij geschillen die niet in aanmerking komen voor de geschillencommissie verwijzen wij u naar het statuut.

Paragraaf 8 Optreden namens het bevoegd gezag

Artikel 34 Personeelslid voert overleg
1. De stafmedewerker voert namens het bevoegd gezag het overleg, als bedoeld in dit reglement, met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
2. Op verzoek van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad of op verzoek van het personeelslid, als genoemd in het eerste lid, kan het bevoegd gezag besluiten dat personeelslid te ontheffen van zijn taak om een bespreking namens het bevoegd gezag te voeren.
3. Op verzoek van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voert het bevoegd gezag in bijzondere gevallen zelf de besprekingen met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Paragraaf 9 Overige bepalingen

Artikel 35 Voorzieningen
1. Het bevoegd gezag staat de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad het gebruik toe van de voorzieningen, waarover het kan beschikken en die de raad voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft.
2. Het bevoegd gezag werkt de faciliteiten voor de leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, zoals bedoeld in de wet, nader uit in het medezeggenschapsstatuut.

Artikel 36 Rechtsbescherming
Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de personen die staan of gestaan hebben op een lijst van kandidaat gestelde personen als bedoeld in artikel 9 van dit reglement, alsmede de leden en de gewezen leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad niet uit hoofde daarvan worden benadeeld in hun positie met betrekking tot de school.

Artikel 37 Wijziging reglement
Het bevoegd gezag legt elke wijziging van dit reglement als voorstel voor aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en stelt het gewijzigde reglement slechts vast voor zover het na overleg al dan niet gewijzigde voorstel de instemming van ten minste tweederde deel van het aantal leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft verworven.

Artikel 38 Citeertitel; inwerkingtreding
1. Dit reglement kan worden aangehaald als: GMR-reglement St. Sarkon.
2. Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 augustus 2007.

Medezeggenschapsreglement