Eén moment geduld...

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Icon-Home.png
basisschool-swentibold-mr[1]
Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad wordt gevormd door drie gekozen ouders en drie gekozen personeelsleden.

De MR komt ongeveer 7 keer per schooljaar bijeen. De directeur kan worden uitgenodigd op een bijeenkomst voor informatie – verstrekking. Vergaderdata worden vermeld in de Nieuwsbrief en jaarkalender. Op school worden vaak belangrijke besluiten genomen. We praten dan over inhoudelijke beleidszaken zoals bijvoorbeeld veiligheid, arbo -zaken, zorgen of opmerkingen verwoorden naar de directie,en niet over de invulling van bijv. een sportdag.

De wetgever heeft het belangrijk gevonden om de ouders en de leerkrachten echte zeggenschap te geven over het beleid van de school. Daarom legt de directeur zaken aan de MR voor. De ene keer heeft de MR het adviesrecht; een andere keer instemmingsrecht. Afhankelijk van het belang kan het zijn dat bij een voorstel bij de ene geleding het adviesrecht ligt en bij de andere geleding het instemmingsrecht. (zie MR-reglementen)

Het voorzitterschap van de MR ligt altijd bij de oudergeleding en de zittingstermijn van alle leden is 4 jaar.

U bent welkom als toehoorder in een MR vergadering. In sommige gevallen is de vergadering besloten.

Wilt u iets opmerken of contact met de MR over inhoudelijke zaken dan kunt U een brief/e-mail sturen aan de MR die in de volgende vergadering als ingekomen stuk wordt behandeld.

Dit kan via het e-mailadres van de MR. mr.titusbrandsma@titusbrandsma.sarkon.nl.

Bij het secretariaat en op de website kunt u inzage van de notulen krijgen, maar ook van de reglementen.

Binnen de stichting Sarkon bestaat er ook een Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zijn per regio/gemeente de scholen van de Stichting Sarkon vertegenwoordigd door twee personeelsleden en twee ouders. Te weten regio Den Helder, regio Schagen en regio Hollands Kroon. De GMR van Sarkon houdt zich bezig met de nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs, de veranderingen en de beleidsonderwerpen aangaande alle scholen en al het personeel binnen de stichting.